Javni poziv za raspodjelu budžetskih sredstava namijenjenih finansiranju poljoprivrednih proizvođača u Opštini Kotor za 2020. godinu

0
Opština Kotor

Na osnovu člana 25 Odluke o podsticajima u razvoju poljoprivrede (“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 050/17, 010/20), Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj Opštine Kotor, raspisuje:

JAVNI  POZIV

Za raspodjelu budžetskih sredstava namijenjenih finansiranju poljoprivrednih proizvođača u Opštini Kotor za 2020. godinu

 1. Pozivaju se individualni poljoprivredni proizvođači i udruženja poljoprivrednika u Crnoj Gori, sa sjedištem u Opštini Kotor, a koji su registrovani do dana objavljivanja ovog poziva da dostave svoje zahtjeve na poziv za raspodjelu budžetskih sredstava namjenjenih finansiranju poljoprivrednih proizvođača u Opštini Kotor za 2020. godinu.

Zahtjevi se podnose u roku od 10 kalendarskih dana od dana objavljivanja poziva.

 1. Shodno Programu podsticajnih mjera subvencija u poljoprivredi na području Opštine Kotor za 2020. godinu (Program podsticajnih mjera) subvencije se dodjeljuju za:
 2. Podrška razvoju voćarske proizvodnje
 3. Podrška razvoju maslinarstva
 4. Podrška razvoju povrtarske i cvjećarske proizvodnje
 5. Podrška razvoju pčelarstva
 6. Podrška razvoju stočarstva
 7. Podrška razvoju ribarstva i marikulture
 8. Podrška razvoju uzgoja i prerade ljekovitog i aromatičnog bilja
 9. Individualni poljoprivredni proizvođač i udruženja poljoprivrednika u Crnoj Gori sa sjedištem u Opštini Kotor Zahtjev na Javni poziv (zavisno za koji podsticaj podnosi zahtjev) podnose Sekretarijatu za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj Opštine Kotor, preko biroa Opštine Kotor.

Zahtjev treba da sadrži:

– ime i prezime poljoprivrednog proizvođača sa adresom stanovanja, brojem telefona i brojem žiro računa;

– naziv udruženja, adresu sjedišta, spisak članova udruženja, broj telefona i broj žiro računa;

– površina zemljišta pod zasadima i vrstu zasada;

– vrsta i broj grla stoke koje posjeduju;

–  broj košnica pčelinjih društava;

– ribarska oprema koju posjeduju;

– oprema koju posjeduju za razvoj marikulture;

– veličina plastenika/staklenika koji posjeduje kao i poljoprivrednu kulturu koju u plasteniku/stakleniku uzgaja.

 1. Uz zahtjev, u zapečaćenoj koverti prilaže se:
 2. Za individualne poljoprivredne proizvođače – fizička lica
 • Ovjerena kopija rješenja o registraciji individualnog poljoprivrednog proizvodjača izdato od strane nadležnog organa;
 • Ovjerena fotokopija lične karte izdata od strane FL Kotor;
 • Uvjerenje da nema neizmirenih obaveza po osnovu prireza porezu, članskog doprinosa, lokalnih komunalnih taksi, naknada, kao i poreza na nepokretnosti izdato od strane Sekretarijata za lokalne prihode budžet i finansije Opštine Kotor; (Uvjerenje o izmirenom porezu na nepokretnosti pribaviti na ime podnosioca zahtjeva i vlasnika zemljišta na kojem se obavlja poljoprivredna djelatnost, ukoliko je zemljište ustupljeno na korišćenje ili dato u u zakup);
 • Izjava da za istu investiciju nije koristio podršku od Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja;
 • Profaktura ovlašćenog dobavljača roba/pružaoca usluga/izvođača radova za potrebe navedene u Zahtjevu.
 1. Za Udruženja poljoprivrednih proizvođača
 • Ovjerena kopija rješenja o o upisu u Registar udruženja izdato od strane nadležnog organa;
 • Spisak članova udruženja sa pregledom individualnih potreba svih članova;
 • Izjava da za istu investiciju nije koristio podršku od Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja (uz potpis izvršnog direktora udruženja/ovlašćenog lica i pečat udruženja);
 • Uvjerenje da nema neizmirenih obaveza po osnovu prireza porezu, članskog doprinosa, lokalnih komunalnih taksi, naknada, kao i poreza na nepokretnosti izdato od strane Sekretarijata za lokalne prihode budžet i finansije Opštine Kotor;
 • Uvjerenje od Poreske uprave o izmirenim obavezama;
 • Profaktura ovlašćenog dobavljača roba/pružaoca usluga/izvođača radova za potrebe navedene u Zahtjevu.
 • Za preduzetnike ili DOO
 • Ovjerena kopija rješenja o registraciji izdato od strane nadležnog organa – Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore;
 • Rešenje o registraciji izdato od strane Poreske uprave;
 • Izvod iz centralnog registra privrednih subjekata – CRPS;
 • Uvjerenje da nema neizmirenih obaveza po osnovu prireza porezu, članskog doprinosa, lokalnih komunalnih taksi, naknada, kao i poreza na nepokretnosti izdato od strane Sekretarijata za lokalne prihode budžet i finansije Opštine Kotor;
 • Uvjerenje od Poreske uprave o izmirenim obavezama;
 • Uvjerenje o izmirenom porezu na nepokretnosti za pravno lice i odgovorno lice u pravnom licu;
 • Izjava da za istu investiciju nije koristio podršku od Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja;
 • Profaktura ovlašćenog dobavljača roba/pružaoca usluga/izvođača radova za potrebe navedene Zahtjevu.
·         Za podršku razvoja stočarstva, pored navedene dokumentacije, neophodno je priložiti dokaz o broju grla stoke za koji se subvencija traži.

 

Dokumenta koja se dostavljaju uz zahtjev za ostvarivanje prava na podsticaj moraju da glase na podnosioca zahtjeva i prilažu se u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Svi podneseni dokumenti ne smiju biti stariji od 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva.

 1. Određivanje sredstava za subvenciju
Red.

Br.

   Naziv podsticajne mjere          Planirani

            Iznos €

1.     Podrška razvoju voćarske proizvodnje                                                                                         10.000,00

 

2.     Podrška razvoju maslinarstva                                                                                                        11.000,00                              

 

3.     Podrška razvoju povrtarske i cvjećarske proizvodnje                                                                   8.000,00                                                                   

                        

4.     Podrška razvoju pčelarstva                                                                                                              8.000,00

 

5.     Podrška razvoju stočarstva                                                                                                              5.000,00 

                                     

6.     Podrška razvoju ribarstva i marikulture                                                                                          6.000,00

 

7.     Podrška razvoju uzgoja i prerade ljekovitog i aromatičnog bilja                                                  2.000,00                                          

 

                      UKUPNO                                                                                                                                  50.000,00

 

5.1. Ukupna direktna podrška voćarstvu za 2020. godinu iznosi 10.000,00 eura i sastoji se od:

 1. Nabavka sadnica 000,00 eura;
 2. Nabavke materijala koji se koriste kod podizanja i održavanja voćnjaka (kolčevi, ograde, zaštitne mreže itd) 000,00 eura;
 3. Nabavka mašina ili uređaja za voćarsku proizvodnju000,00 eura;
 4. Nabavka sistema za navodnjavanje (pumpe, cijevi za dovod vode, razvodne cijevi, spojnice) 000,00 eura.

5.2. Ukupna direktna podrška maslinarstvu za 2020. godinu iznosi 11.000,00 eura i sastoji se od:

 1. Nabavka sadnica maslina 000,00 eura;
 2. Nabavka materijala za podizanje i održavanje maslinjaka

(kolčevi, ograde, zaštitne mreže i sl.)   2.000,00 eura;

 1. Nabavka mašina i opreme za berbu maslina i održavanje maslinjaka (tresači maslina, mreže za berbu maslina, kosačice za održavanje maslinjaka, oprema za rezidbu i sl.) 000,00 eura;
 2. Nabavka ekološki prihvatljivih sredstava za zaštitu od bolesti i štetočina 000,00 eura;
 3. Nabavka sistema za navodnjavanje (pumpe, cijevi za dovod vode, razvodne cijevi, spojnice i slično) 000,00 eura.

5.3. Ukupna direktna podrška za razvoj povrtarske i cvjećarske proizvodnje za 2020. godinu iznosi 8.000,00 eura, a sastoji se od:

 1. Podsticaja koji se odnose za nabavku mehanizacije i opreme za pripremu zemlje, sađenje, berbu, sortiranje, pakovanje i skladištenje povrća i cvijeća 000,00 eura;
 2. Nabavka materijala koji se koristi kod podizanja i održavanja zasada
 3. (kolčevi, zaštitne mreže itd) 000,00 eura;
 4. Nabavka sjemenog materijala, sadnog materijala i humusa 000,00 eura.

5.4. Ukupna direktna podrška razvoju pčelarstva u 2020. godini iznosi 8.000,00 eura, a sastoji se od:

 1. Nabavka opreme za pčelarstvo (posuda za skladištenje, košnica, vrcaljki i sl.) 000,00 eura;
 2. Nabavka ljekova i prihrane za pčele 000,00 eura.

5.5. Ukupna podrška razvoju stočarstva u 2020. godini iznosi 5.000,00 eura, a sastoji se od:

Podsticajnih sredstava za nabavku hrane sa cjelokupnim iznosom podsticajnih mjera od 5.000,00 eura.

5.6. Ukupna direktna podrška razvoju uzgoja i prerade ljekovitog i aromatičnog bilja u 2020. godini iznosi 2.000,00 eura, a sastoji se od:

 1. Nabavka sadnica ljekovitog i aromatičnog bilja 1.000,00 eura;
 2. Nabavka mašina i uređaja 1.000,00 eura.

5.7. Ukupna direktna podrška razvoju ribarstva i marikulture u 2020.godini iznose 6.000,00 eura

Podsticaji obuhvataju refundiranje dijela troškova nabavke opreme za ribarstvo i marikulturu.

 1. Uslovi prihvatanja zahtjeva po ovom Javnom pozivu su:

Za podsticajna sredstva podrške razvoju voćarske proizvodnje, korisnik mora posjedovati ili imati u zakup zemljište za podizanje zasada, a koji zasadi treba da budu na površini ne manjoj od 500m2.

Za podsticajna sredstva razvoju maslinarstva, korisnik mora posjedovati sopstveno zemljište za zasade novih maslina ili zemljište uzeto u zakup.

Za nabavku sadnica maslina, korisnik mora imati minimum 50 stabala maslina upisanih u Registar kod nadležnog Ministarstva, ili da planira zasad minimalno 50 sadnica maslina, ako se radi o zasnivanju novog maslinjaka.

Ukoliko je predmet investicije nabavka sadnog materijala, uz zahtjev se prilaže deklaracija o kvalitetu sadnog materijala.

Ukoliko je predmet investicije nabavka materijala koja se koristi kod podizanja i održavanja maslinjaka (kolčevi, ograde, zaštitne mreže i sl.) neophodan je upis minimum 50 stabala maslina kao i upis lokacije u Registar kod nadležnog Ministarstva.

Za podsticajna sredstva za podršku razvoju povrtarske i cvjećarske proizvodnje, korisnik mora posjedovati ili imati u zakup poljoprivredno zemljište za gajenje povrća ili cvijeća, čije su minimalne površine za podršku proizvodnje pojedinih kultura za gajenje na otvorenom polju površina koja nije manja od 500m2.

Za podsticaj podrške razvoja pčelarstva: Ukoliko je predmet investicije formiranje pčelinjaka (početnik), broj pčelinjih društava na kraju investicije ne može biti manji od 10, a ukoliko je predmet investicije proširenje pčelinjaka, broj pčelinjih društava mora biti uvećan za najmanje 5 društava.

Mladi pčelari su osobe mlađe od 30 godinu i u svom vlasništvu treba da posjeduju najmanje 3 pčelinjih društva.

Ukoliko je predmet investicije proširenje pčelinjaka, nabavke opreme, antivaroznih podnjača, ljekova i prihrane za pčelinja društva, broj pčelinjih društava ne smije biti manji od 10.

– Za podsticajna sredstva podrške razvoju stočarstva, podsticajna sredstva podrazumijevaju nabavku hrane za tov stoke. Subvencija se odnosi na ona gazdinstva koja gaje:

-minimum dvije priplodne krave,

-minimum deset priplodnih koza ili ovaca

-minimum 5 grla svinja.

– Kriterijum je ispunjen ako gazdinstvo drži navedeni broj grla minimalno 6 mjeseci, ako su životinje obelježene i ako je gazdinstvo upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava kod Ministarstva poljoprivrede.

Za podsticaj podrške razvoju uzgoja i prerade ljekovitog i aromatičnog bilja, korisnici moraju posjedovati ili imati u zakup obradivo poljoprivredno zemljište ne manje od 500m2.

Za nabavku opreme za ribarstvo i razvoj marikulture: refundacija dijela troškova nabavke opreme za ribarstvo i marikulturu.

                                                                                                             

Sredstvima podsticaja ne nakodnađuju se:

–       Nabavka korišćene, odnosno polovne opreme i mehanizacije

–       Troškovi poreza, carine, uvoza, administrativne takse i slični troškovi

–       Kupovinu i zakup poljoprivrednog zemljišta i postojećih objekata

–       Troškovi obrtnih sredstava i operativni troškovi

–       Troškovi sopstvenog rada (zarada, doprinosa)

 

 

Javni poziv je otvoren od 05.10.2020. godine do 14.10.2020. godine. Zahtjevi se podnose u Građanskom birou Opštine Kotor.

Zahtjev za učešće po javnom pozivu za raspodjelu budžetskih sredstava nalazi se na sajtu Opštine Kotor – Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj: https://www.kotor.me/files/documents/1601367270-zahtjev-za-ucesce-po-javnom-pozivu-za-raspodjelu-podsticajnih-sredstava-u-poljoprivredi.pdf

Sekretarka,

Tamara Lompar

OSTAVI KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

PRAVILA KOMENTARISANJA

Komentari se objavljuju na portalu Skala radija. Odgovorni za sadržaj su isključivo autori napisanih komentara.

U komentarima je zabranjeno koristiti uvredljive riječi, psovke i klevete. Neće se objavit komentar koji sadrži ove elemente kao ni tekst komentara koji sadrži govor mržnje. Ukoliko se dogodi propust pa tekst bude objavljen, moderator je dužan da ga odmah ukloni čim ga primijeti ili mu neko skrene pažnju na sadržaj. Neprimjeren sadržaj će biti uklonjen a autor može biti prijavljen nadležnim organima.

Za eventualne primjedbe i sugestije mejl je [email protected].